Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu E-URZĄD - Gminny System Komunikacji Online

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.karpacz.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego E-URZĄD - Gminny System Komunikacji Online

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-29.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest PaniAnna Sula,adres poczty elektronicznej kancelaria@karpacz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757619150. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Karpaczu mieści się w trzech budynkach A,B i C, które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Budynek A przy ul. Konstytucji 3 Maja 54 jest główną siedzibą Urzędu, mieści się w nim Kancelaria, Referat Finansowy, Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Radca Prawny, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Stanowisko ds. Administracji i Edukacji Publicznej, Stanowisko ds. Rady Miejskiej, gabinet Burmistrza Karpacza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy oraz sala ślubów. Do budynku prowadzą schody, brak podjazdu ułatwiającego wejście. Wewnątrz budynku brak windy, schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek B przy ul. Konstytucji 3 Maja 54a, mieści się w nim Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich, Referat Promocji i Rozwoju, Referat Organizacyjno – Administracyjny, Referat Informatyzacji, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Wejście główne do budynku z poziomu terenu. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi ze stopniem. Wewnątrz budynku brak windy, schody niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności Urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami przewidziany został dostęp alternatywny. Osoby ze szczególnymi potrzebami, mogą liczyć na pomoc pracowników Urzędu. W tym celu wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem pod numerem telefonu (+48) 75 76 19 150. Po zawiadomieniu o konieczności obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik schodzi do klienta. W celu ułatwienia osobie ze szczególnymi potrzebami powiadomienia o potrzebie pomocy przed wejściem do budynku A i B zamontowano dzwonek.
Na parkingu przy budynku A i B przewidziano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek C przy ul. Konstytucji 3 Maja 25, mieści się w nim Referat Promocji i Rozwoju w ramach którego działa Informacja Turystyczna. Wejście główne do budynku z poziomu chodnika. Obsługa klientów odbywa się w pomieszczeniu zapewniającym dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Parking zlokalizowany jest przy ul. Polskich Olimpijczyków 1, przy Stadionie im. Ireny Szewińskiej. Na parkingu przewidziano dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach Urzędu Miejskiego brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej jest Pan Przemysław Kurek, kancelaria@karpacz.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757619150

Zgodnie z ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2017 poz. 1824) o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona może skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza należy zgłaszać nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy.

Zgłoszenia należy dokonać, korzystając z jednej z następujących form kontaktu:

 • poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu,
 • ePuapu: /qa70hiw89b/SkrytkaESP,
 • e-Urzędu: eurzad.karpacz.eu
 • faksu na nr 75 761 92 24,
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 75 761 91 50,
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd).

Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego

Ułatwienia dostępu: